Статут

1. Загальні положення

 

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ КЛУБ «ЛАНОС КЛАН» (далі – Клуб) – громадська організація, яка створюється для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших інтересів своїх членів та інших громадян на засадах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

1.2. Клуб здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, добровільного вступу та виходу членів Клубу, спільності інтересів та рівності прав членів Клубу, добровільності та самоврядування, а також відповідно до Конституції України, Закону України "Про громадські об’єднання", нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.3. Діяльність Клубу має суспільний характер і не суперечить його взаємодії з органами державної влади та не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.4. Клуб є громадською організацією. Клуб може створювати відокремлені підрозділи на території України та за її межами, може засновувати або вступати в міжнародні (неурядові) громадські організації, утворювати міжнародні спілки об`єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов`язанням України. У разі поширення діяльності на територію іншої держави Клуб має право здійснити перереєстрацію в громадську організацію з міжнародним статусом.

1.5. Рішення про створення відокремлених підрозділів приймається Радою Клубу за власною ініціативою, а також за колективною ініціативою членів Клубу (не менше 2/3), які проживають на території однієї області (або іншої адміністративно-територіальної одиниці обласного рівня). Місцеві осередки діють на підставі своїх положень, які приймаються Загальними зборами членів осередку та затверджуються Радою Клубу. Положення про місцевий осередок не повинно суперечити Статуту Клубу.

1.6. Клуб використовує власну символіку, що затверджується на Загальних зборах членів Клубу та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України.

1.7. Офіційною мовою у діловодстві та діяльності Клубу є українська мова, а мовою міжнаціонального спілкування – російська.

1.8. Місце знаходження Клубу: м. Київ, вул. Олександра Довженка, буд. 18.

1.9. Повне найменування Клубу:

українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ КЛУБ «ЛАНОС КЛАН»;

російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕУКРАИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ «ЛАНОС КЛАН»;

англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION «UKRAINIAN AUTOMOBILE CLUB «LANOS CLAN»

1.12. Скорочене найменування Клубу:

українською мовою: «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ «ЛАНОС КЛАН»;

російською мовою: «ВСЕУКРАИНСКИЙ КЛУБ «ЛАНОС КЛАН»;

англійською мовою: «UKRAINIAN CLUB «LANOS CLAN».

 

2. Мета та напрями діяльності клубу

 

2.1 Головною метою діяльності Клубу є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, спортивних та інших інтересів своїх членів та сприяння розбудові та розвитку в Україні автомобільного спорту, пропаганді толерантних відносин між водіями та дотримання Правил дорожнього руху України всіма його учасниками.

2.2 Для досягнення головної мети діяльність Клубу спрямована на реалізацію наступних завдань:

- сприяння у вихованні морально та фізично здорового покоління;

- сприяння пропаганді та популяризації автомобільних видів спорту в Україні, підвищенні їх ролі у всебічному та гармонічному розвитку особи, формуванні здорового способу життя, залученні молоді до занять авто спортом, підвищенні ролі українського автомобільного спорту на міжнародній арені;

- сприяння створенню умов для спортивно-технічної підготовки молоді;

- сприяння наданню можливості всім бажаючим для реалізації індивідуальних потреб в авто-спортивній, авто-технічній, професійній та любительській діяльності в оволодінні практичними уміннями та навичками водіння автомобілю;

- сприяння здійсненню початкової підготовки та удосконаленню водійської майстерності автолюбителів;

- сприяння дотриманню Правил дорожнього руху всіма його учасниками;

- сприяння забезпеченню умов для оволодіння знаннями правил дорожнього руху, законодавчими нормами і правилами, які регулюють або тісно пов’язані з дорожнім рухом;

- сприяння наданню фінансової, технічної, юридичної та іншої допомоги прихильникам клубу та іншим автоаматорам;

- сприяння організації та проведенню семінарів з проблемних питань теорії і практики автомобільного спорту, в тому числі й міжнародних;

- сприяння організації та проведенню спортивних змагань, вистав, демонстрацій, інших заходів, спрямованих на привернення уваги до проблем автомобільного спорту в Україні;

- сприяння формуванню та підготовці національних збірних команд з автомобільних видів спорту;

- сприяння взаємодії з розробниками та виробниками автомобільної техніки;

- сприяння зміцненню та розвитку контактів між організаціями, що представляють національні та міжнародні спортивні федерації, асоціації тощо, сприяння активній діяльності міжнародних автоорганізацій та автооб’єднань;

- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення правового і соціально-економічного становища автомобільного спорту в Україні;

- сприяння фізичним, юридичним особам у досягненні ними поставлених цілей, якщо останні співпадають з напрямками діяльності Клубу, визначеними цим Статутом та не суперечатьчинному законодавству України.

- зміцнення матеріально-технічної бази Клубу;

- сприяння організації відпочинку членів Клубу, проведення автомобільних спортивних зборів;

- сприяння створенню та організації роботи автомобільних навчальних закладів, сертифікаційних центрів з напрямків своєї діяльності в межах своїх повноважень;

- сприяння покращенню умов купівлі, реєстрації, обслуговування, експлуатації транспортних засобів;

- сприяння створенню і вдосконаленню навчально-матеріальної, автомобільно-спортивної та автотехнічної бази для виконання автомобільної діяльності та технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки своїх членів.

 

3. Права та обов’язки клубу

 

3.1. Для виконання статутної мети та завдань Клуб, відповідно до чинного законодавства України, має такі права:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

- представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях;

- утворювати відповідно до законодавства України місцеві осередки Клубу;

- об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Клубу;

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;

- обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

- самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єктів та обсяги розповсюдження інформації для пропагування своїх ідей та мети;

- засновувати засоби масової інформації;

- займатися видавничою діяльністю шляхом створення видавництв;

- одержувати відповідно до чинного законодавства України від органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, установ та організацій, фізичних та юридичних осіб інформацію, яка стосується діяльності Клубу;

- мати у власності майно та майнові права як на території України, так і на території інших держав, відповідно до чинного законодавства України та інших держав;

- популяризувати своє ім`я (назву), символіку.

3.2. Відповідно до чинного законодавства Клуб має такі обов’язки:

- забезпечити виконання своїх статутних завдань.

 

4. Порядок набуття і припинення членства клубу, права та обовязки членів клубу

 

4.1. Засновники Клубу є членами Клубу.

4.2. Членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які підтримують мету та завдання Клубу, сплачують членські внески або іншою активною діяльністю в установленому порядку сприяють реалізації мети та завдань Клубу.

4.3. Члени Клубу в особі своїх повноважних представників мають рівні права й обов`язки.

4.4. Члени Клубу сплачують вступні та щорічні членські внески у розмірах, які передбачаються відповідними положеннями і затверджуються Радою Клубу.

4.5. Прийняття та вихід членів Клубу проводиться за рішенням Ради Клубу на підставі письмової заяви члена або протоколу загальних зборів колективу, поданих на ім’я Голови Ради Клубу.

4.6. Члени Клубу, які систематично не виконують чи неналежним чином виконують покладені на них обов’язки, або які перешкоджають своїми діями виконанню Клубом статутних завдань, можуть бути виключені зі складу членів Клубу за рішенням Ради Клубу.

4.7. Добровільний вихід зі складу членів Клубу здійснюється на підставі одностороннього волевиявлення члена шляхом подання письмової заяви Голові Ради Клубу з наступним прийняттям рішення Радою Клубу.

4.8. Права Членів Клубу:

- брати участь у всіх заходах, що проводить Клуб;

- вносити пропозиції в органи Клубу з питань, які пов’язані з діяльністю Клубу;

- звертатися з запитами до органів Клубу і одержувати на них відповіді;

- звертатись до Клубу за допомогою щодо захисту своїх інтересів та за іншою підтримкою, в тому числі матеріальною, фінансовою, юридичною;

- одержувати повну інформацію про діяльність Клубу;

- обирати і бути обраними у керівні та контрольні органи Клубу;

- вийти у будь-який момент зі складу членів Клубу, подавши про це заяву Голові Ради Клубу;

- користуватись іншими правами згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

4.9. Члени Клубу зобов’язані:

- брати безпосередню участь у діяльності Клубу;

- дотримуватися положень цього Статуту і сприяти виконанню завдань Клубу;

- брати участь в заходах, що проводяться Клубом;

- пропагувати мету та завдання Клубу;

- виконувати рішення Загальних зборів та інших керівних органів Клубу;

- своєчасно сплачувати вступний та щорічний членський внески.

4.10. Член Клубу може бути виключений з Клубу за вчинення дій, які ганьблять репутацію Клубу, погіршують громадську думку про діяльність Клубу, та інші дії, які завдають значної шкоди Клубу та його діяльності. Рішення про виключення зі складу Членів Клубу приймається кваліфікованою більшістю (не менше двох третіх) від правомочного складу Ради Клубу.

 

5. Порядок утворення та діяльності структурних органів клубу, їх повноваження

 

5.1. Для забезпечення діяльності Клубу створюються такі органи управління – Загальні збори членів Клубу (далі за текстом – Загальні збори) – вищий керівний колегіальний орган управління, Рада Клубу – керівний колегіальний орган Клубу, що діє в період між Загальними зборами, Голова Ради Клубу, Наглядова Рада – розпорядчий та контролюючий орган Клубу. Всі органи Клубу обираються терміном на 3 (три) роки. Одні й ті ж особи можуть займати відповідні посади неодноразово. Рада Клубу звітує перед членами Клубу про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які проводяться в грудні кожного року. За наслідками звіту Загальні збори приймають рішення про продовження роботи Ради у тому ж складі або переобрання її.

5.2. Вищим керівним колегіальним органом Клубу є Загальні збори членів Клубу, що скликаються в міру потреби та у зв`язку зі знаменними подіями, але не рідше одного разу на три роки. Дата, місце проведення, порядок денний Загальних зборів визначаються Радою Клубу.

5.3. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Радою Клубу за вимогою не менше половини членів Ради Клубу чи не менше 2/3 Членів Клубу, чи Головою Ради Клубу. Дата проведення позачергових Загальних зборів повинна бути призначена не пізніше 30 днів від дня офіційного надходження відповідної вимоги до Ради Клубу чи прийняття Головою Ради Клубу відповідного рішення.

5.4. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше половини членів Клубу.

5.5. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх за винятком випадків, встановлених цим Статутом.

5.6. Загальні збори Клубу мають право розглядати будь-яке питання діяльності Клубу.

До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- внесення змін та доповнення до Статуту;

- визначення основних напрямів діяльності Клубу;

- прийняття рішення про саморозпуск Клубу;

- обрання відкритим голосуванням строком на три роки та відкликання членів Ради Клубу, Голови Ради Клубу;

- обрання з числа членів Клубу Наглядової Ради у складі 3-х чоловік.

- затвердження Положення про Наглядову Раду;

- затвердження символіки Клубу.

5.7. Затвердження Статуту та перше обрання керівних органів Клубу відбувається на установчій конференції засновників і представників.

5.8. З метою досягнення ефективності та оперативності в управлінні Клубом, Загальні збори можуть делегувати свої окремі повноваження Раді Клубу з наступним затвердженням на Загальних зборах рішень, прийнятих Радою Клубу.

5.9. У період між скликаннями Загальних зборів керівництво діяльністю Клубу здійснює Рада Клубу, яка обирається Загальними зборами строком на три роки і складається з десяти чоловік. Голова Ради Клубу за посадою очолює Раду Клубу.

5.10. Рада Клубу – керівний колегіальний орган Клубу. Рада Клубу скликається Головою Ради Клубу за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. На першому засіданні Ради Клубу обирається її секретар. Обов’язки ведення засідання під час відсутності Голови Ради Клубу покладаються на першого заступника Голови Ради Клубу, а за їх відсутності – на старшого за віком члена Ради Клубу.

5.11. На секретаря Ради покладаються обов’язки складання протоколів засідань Ради Клубу та повідомлення членів Ради про час та місце засідань Ради.

5.12. Члени Ради Клубу можуть бути відкликані до закінчення терміну їх повноважень на підставі рішення більшості членів Ради Клубу, за винятком Голови Ради Клубу.

5.13. У випадку, якщо член Ради Клубу вибув з його складу до закінчення терміну своїх повноважень, Рада Клубу може делегувати до свого складу нового члена на термін до наступних Загальних зборів із числа членів Клубу та із врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом з наступним затвердженням на Загальних зборах.

5.14. Рада Клубу правомочна вирішувати питання, віднесені Статутом до її повноважень, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 її членів. Рішення Ради Клубу приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. За рівновагою голосів, голос Голови Ради Клубу є вирішальним. У засіданні Ради має право брати участь Почесний Президент, Голова Наглядової Ради Клубу з правом дорадчого голосу.

5.15. Рада Клубу:

- за поданням Голови Ради Клубу призначає дату, місце проведення, порядок денний чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до положень цього Статуту;

- розглядає питання про прийом в члени Клубу та виключення зі складу членів Клубу з підстав, передбачених цим Статутом;

- затверджує зразки печатки, штампу, бланків з назвою Клубу;

- затверджує Положення про розміри вступних і членських внесків та порядок їх сплати;

- приймає рішення про створення та припинення діяльності господарчих товариств Клубу, затверджує їх Статути;

- приймає рішення про створення відокремлених підрозділів громадського об`єднання;

- координує діяльність місцевих осередків Клубу;

- приймає рішення про обрання керівних органів організації;

- створює за необхідністю робочі групи з членів Клубу для обговорення окремих питань, пов’язаних з його діяльністю;

- обговорює програму Клубу, подану Головою Ради Клубу;

- приймає рішення про виключення зі складу членів Клубу;

- приймає рішення з усіх питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

5.16. Голова Ради Клубу обирається Загальними зборами Клубу строком на три роки.

5.17. Голова Ради Клубу:

- здійснює представницькі функції;

- представляє інтереси Клубу без довіреності в межах своєї компетенції в органах державної влади, управління, у відносинах з юридичними та фізичними особами;

- має право першого підпису фінансових документів, договорів, контрактів ті інших правових документів;

- діє від імені Клубу без доручення з представницьких питань;

- розпоряджається майном та коштами Клубу для забезпечення поточної діяльності Клубу;

- дає вказівки, обов`язкові до виконання для всіх працівників Клубу;

- очолює та здійснює керівництво Радою Клубу, скликає та веде засідання Ради Клубу;

- подає на затвердження Радою Клубу щорічну програму Клубу;

- приймає рішення з питань поточної фінансово-господарської діяльності Клубу;

- розглядає інші питання діяльності Клубу;

- подає на затвердження Радою Клубу річний звіт про результати діяльності Клубу та виконання програм Клубу;

- вносить на Загальні збори та Раду Клубу подання про виключення із складу членів Клубу щодо конкретної особи з підстав, передбачених Статутом;

- має право винести на обговорення Загальних зборів та Раді Клубу будь-яке питання щодо діяльності Клубу;

- вирішує інші питання, необхідні для забезпечення поточної діяльності Клубу та які не входять до компетенції інших органів Клубу.

5.18. Наглядова Рада – статутний орган Клубу, на який покладено обов’язок здійснювати внутрішній контроль за діяльністю Клубу, розпорядчі функції згідно Положення про Наглядову Раду, що затверджується Загальними зборами Клубу. Персональний склад Наглядової Ради обирається Загальними зборами Клубу строком на три роки з числа членів Клубу у складі 3 чоловік. Члени Ради Клубу, Голова Ради Клубу не можуть бути членами Наглядової Ради.

 

 

6. Джерела надходження й порядок використання коштів та іншого майна організації

 

6.1. Клуб є неприбутковою організацією. У власності Клубу можуть перебувати: рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах згідно чинного законодавства України.

6.2. Джерелами формування майна та коштів Клубу є:

- разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів Клубу;

- пасивні доходи;

- кошти або майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- кошти або майно, яке надходить від ведення основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.13 статті 157 Податкового кодексу України;

6.3. Клуб може орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

6.4. Право власності на майно та кошти Клубу від імені Клубу реалізують Загальні збори, а також інші органи управління Клубу у межах їх компетенції, визначеної цим Статутом.

6.5. Використання грошових коштів i майна Клубу здійснюється за напрямками та на цілі, визначені Загальними зборами, в порядку, передбаченому цим Статутом.

 

7. Порядок звітування керівних органів клубу

 

7.1. Рада Клубу звітує перед членами Клубу про проведену роботу, фінансовий та майновий стан щороку на загальних (звітних) зборах які проводяться в грудні кожного року.

7.2. Звіт готує Рада Клубу під керівництвом голови Ради Клубу, в якому відображаються такі питання:

- аналіз виконання Організацією, у тому числі її структурними підрозділами, основних завдань;

- аналіз виконання річного плану Організації, позитивні та негативні явища під час його виконання;

- чисельність Організації, залучення нових членів та створення структурних підрозділів Організації;

- фінансова діяльність Організації, використання коштів, що поступили на рахунок Організації з метою виконання статутних завдань Організації;

- порівняльній аналіз діяльності та рейтинг відокремлених підрозділів Організації;

- основні завдання Організації та її структурних підрозділів на наступний рік.

7.3. Рада Клубу після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Організації через Інтернет на сайті клубу.

 

8. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів організації

 

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

8.2. Відокремлені підрозділи Організації діють на підставі Статуту Організації.

8.3. Відокремлені підрозділи Організації утворюються на установчих зборах і після їх реєстрації в установленому законом порядку, входять до структури Організації.

8.4. Відокремлені підрозділи Організації:

- самостійно вирішують всі питання внутрішнього життя, окрім тих, що віднесені Статутом до компетенції вищих органів Організації;

- обирають делегатів на З’їзд (норми представництва встановлює Рада Клубу).

8.5. Діяльність відокремленого підрозділу Організації припиняється за рішенням Ради Клубу. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу, Організація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцем знаходженням за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

 

9. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів організації та розгляду скарг

 

9.1. Звернення, заяви та скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації розглядаються Радою Клубу та Головою Ради Клубу з додержанням прав заявника, в порядку та терміни визначені Законом України «Про звернення громадян».

9.2. Вимоги до звернення: звернення адресуються Раді Клубу, структурним підрозділам Організації або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

- у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові,

- місце проживання члена Організації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

- звернення може бути усним (викладеним членом Організації та записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Організації до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;

- звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);

- письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

9.3. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається

заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

9.4. Особи, винні у порушенні Закону України «Про звернення громадян», несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

 

10. Порядок внесення змін і доповнень до статуту клубу

 

10.1. Зміни та доповнення до Статуту Клубу вносяться за рішенням Загальних зборів Клубу.

10.2. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 2/3 учасників Загальних зборів Клубу.

10.3. Про зміни, що сталися в статутних документах, Клуб у 10-денний строк повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації.

 

11. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації організації, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилося після саморозпуску

 

11.1.Припинення діяльності клубу може бути здійснене шляхом саморозпуску,.

- реорганізація, саморозпуск здійснюється за рішенням загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше 2/3 присутніх.

- примусовий розпуск здійснюється за рішенням суду в порядку, передбаченому законодавством.

11.2.У випадку припинення діяльності клубу на загальних зборах призначається ліквідаційна комісія яка визначає напрямки та порядок використання коштів і майна клубу. Кошти і майно клубу при цьому спрямовуються на покриття зобов’язань і боргів клубу, на компенсаційні виплати штатним працівникам, гарантовані законодавством. Кошти та майно клубу у разі саморозпуску не можуть розподілятися серед членів клубу.

11.3. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо виявлення кредиторів та отримання дебіторської заборгованості, а також повідомляє в письмовій формі кредиторів про саморозпуск Організації.

11.4. У разі закінчення строку подання вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний баланс, який містить відомості про склад майна Організації, переліку поставлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується

Загальними Зборами Учасників.

11.5. Якщо коштів Організації під час її припинення для задоволення вимог кредиторів недостатньо, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна

Організації з публічних торгів у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

11.6. Якщо вартості майна Організації зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснює діяльність і щодо якого прийнято рішення про саморозпуск, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія зобов’язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого громадського об’єднання відповідно до Закону України “ Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”.

11.7. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, якщо інше не встановлено законом, направляється на задоволення мети, в інтересах якої була створена Організація, та/або з благодійною та іншою метою, відповідно до чинного законодавства. У випадку, якщо використання майна Організації неможливе, воно направляється в доход держави.

11.8. Після припинення діяльності Організації документи постійного зберігання, а також документи щодо особового складу передаються установленим порядком на збереження до відповідних архівів. Упорядження та передача документів здійснюється силами та за рахунок засобів Організації відповідно до вимог архівних органів.

11.9. Припинення діяльності Організації вважається завершеним, а Організація припинила існування після внесення про це запису в державний реєстр юридичних осіб.

 

Сканкопії статуту
 

Стати партнером Приєднуйся і отримай нових клієнтів

2019 р. Всі права захищені.
Копіювання матеріалів тільки з прямим посиланням на сайт
Система Orphus
Дизайн сайту- TFGroup